Читај ми

ГРАД ПОМАЖЕ РАД СЛУЖБИ ЗАДУЖЕНИХ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НОВОСАЂАНА

Поводом објава у појединим медијима које се тичу куповине шест аутомобила за потребе функционера Градске управе Новог Сада, напомињемо да Градска управа јесте расписала два јавна тендера за куповину шест аутомобила, али да су они намењени за донацију органима безбедности. Како бисмо Ватрогасно-спасилачкој јединици Нови Сад која је задужена и одговорна за безбедност свих Новосађана обезбедили што квалитеније услове рада, одлучили смо се да спроведемо јавну набавку за три возила за ту службу, као и три возила које ћемо дати Окружном затвору Нови Сад, односно Управи за извршење кривичних санкција при Министарству правде на коришћење. То нас истиче као локалну самоуправу која изузено брине о давању подршке и о стварању повољних услова за рад свих служби које се баве безбедношћу грађана.

Наиме, три специјализована путничка возила се набављају за потребе Министарства унутрашњих послова-Сектор за ванредне ситуације-Управа за ванредне ситуације у Новом Саду, а имајући у виду Закон о заштити од пожара којим је дефинисано да јединица локалне самоуправе у оквиру надлежности утврђених уставом и законом организује и обезбеђује услове за спровођење мера заштите од пожара и пружање помоћи код отклањања, односно ублажавања последица проузрокованих пожаром и доноси акта за унапређење стања заштите од пожара. Такође, Министарство и локалне самоуправе могу закључити споразум којим се уређују питања преношења односно преузимања опреме и средстава којима располаже Министарство неопходних за рад професионалних ватрогасних јединица, а Одлуком о Програму коришћења средстава за заштиту од пожара за 2015. годину предвиђено је да ће се набавити три специјализована путничка возила и уступити Министарству унутрашњих послова-Сектор за ванредне ситуације-Управа за ванредне ситуације у Новом Саду.

У складу са одредбама Закона о јавним набавкама, Градска управа за комуналне послове је објавила Позив за подношење понуде и Конкурсну документацију за јавну набавку добaра - специјализована путничка возила на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, дана 18.11.2015. године.

Затим, друга три аутомобила за које је инсинуирано да ће бити коришћена за потребе градских функционера, јесу возила која ће бити уступљена на коришћење Окружном затвору Нови Сад. Служба за заједничке послове Града Новог Сада приступила је јавној набавци возила према спецификацији коју је добила од Окружног затвора, те је тип возила, према њиховим исказаним потребама, предмет те набавке.

Овим активностима Град Нови Сад наставља акцију побољшања стања безбедности грађана набавком неопходне опреме за несметан рад служби које су у функцији осигуравања опште безбедности, односно продужава се акција покренута још пре две године у оквиру које је до сад набављено 24 возила за МУП Нови Сад, два возила за Центар за основну полицијску обуку у Сремској Каменици, као и возила за Ватрогасно-спасилачку јединицу у Новом Саду.

Нови Сад, 1. децембар 2015. године