Читај ми

ГРАД НОВИ САД ОБЈАВИО ПОЗИВ ЗА ИЗГРАДЊУ ЈАВНИХ ГАРАЖА

Град Нови Сад објавио је Јавни позив за пројектовање, изградњу, управљање и одржавање јавних гаража на територији Града Новог Сада за четири јавне гараже и то у Улици Модене, на углу Успенске и Шафарикове улице, код зграде Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине, као и на Тргу републике. Концесија је обликована по партијама и заинтересована лица могу да поднесу понуду за једну или више партија.

Овим је Град наставио стратешко решавање недостатка паркинг-места, као једне од најучесталијих пропратних појава урбаног развоја града. Према резулатима анализа Смарт плана за Град Нови Сад, најизраженији недостатак места за паркирање је управо у централном градском подручју.

Изградњом једне надземне и три подземне јавне гараже у ужем градском језгру, на рационалан начин биће решен проблем мирујућег саобраћаја и створени предуслови за уређење градских тргова и њиховог привођења намени предвиђеној планом детаљне регулације.

С обзиром на то да је у питању велика инвестиција и да је објављени јавни позив међународног карактера, Град очекује учешће како домаћих, тако и страних инвеститора и отварање нових радних места.

Јавни позив објављен је у Службеном гласнику Републике Србије, на Порталу јавних набавки, интернет страници Града, интернет страници Tenders Electronic Daily – интернет издању додатка Службеном листу Европске уније, као и у дневним листовима који се дистрибуирају на територији Републике Србије.

Рок за подношење понудa је 21. фебруар 2020. године до 10.00 часова.

Нови Сад, 16. децембар 2019. године