ЈАВНИ КОНКУРС за организацију манифестације "Дечја недеља" на територији Града Новог Сада

На основу члана 31. став 2. Одлуке о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 30/10 и 45/10), Градска управа за социјалну и дечију заштиту, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за 2011. годину
за организацију манифестације "Дечја недеља"
на територији Града Новог Сада

I. Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за организацију манифестације "Дечја недеља" на територији Града Новог Сада, која се организује сваке године, у првој недељи октобра, ради подстицања и организовања разноврсних културно-образовних, рекреативних и других манифестација посвећених деци, и предузимања мера за унапређивање друштвене бриге о деци и породици.

II. Средства за реализацију програма из тачке И. овог јавног конкурса, обезбеђена су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2011. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/10), у укупном износу од 1.600.000,00 динара.

III. Право учешћа на Јавном конкурсу имају установе, организације и удружења чије је седиште на територији Града Новог Сада.
IV. Пријава на Јавни конкурс се може преузети на интернет презентацији Града Новог Сада (www.novisad.rs) или у Градској управи за социјалну и дечију заштиту, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, канцеларија 46, II спрат.

V. Пријава на Јавни конкурс садржи следећу конкурсну документацију:
- Образац пријаве на конкурс,
- Оверену фотокопију решења о упису установе, организације и удружења у регистар,
- Оверену фотокопију оснивачког акта (статута),
- Оверену фотокопију финансијског извештаја достављеног надлежним државним органима за претходну годину.

VI. Пријаве на Јавни конкурс се подносе у затвореној коверти у писарници Градске куће, Трг слободе 1, Нови Сад.

VII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе од 21. јуна 2011. године, до 5. јула 2011. године.
VIII. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве послате факсом или електронском поштом, као и пријаве које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица и које нису у складу са конкурсном документацијом неће се разматрати.
IX. Конкурсна документација се не враћа.
X. Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија за стручну процену и избор програма организоваwа манифестације "Дечја недеља" на територији Града Новог Сада, коју је образовало и именовало Градско веће Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 35/10).
XI. Комисија из тачке X овог јавног конкурса је дужна да у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс, достави Градској управи извештај о спроведеном поступку конкурса.
XII. Јавни конкурс објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ Начелница
И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ
Број: XIII-5-119 / 2011 Вера Гркавац, с.р.
Дана: 17. јуна 2011. године
НОВИ САД