ЈАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УСЛУГА ИЗРАДЕ, ПРИПРЕМЕ ЗА ШТАМПУ И ШТАМПАЊЕ СТУДИЈЕ О ПОПИСУ И УПРАВЉАЊУ ИМОВИНОМ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДА НОВОГ САДА (шифра: ЈНМВ-У-1 /2014 )